Geen aankoop van vastgoed zonder lening

Kopers van vastgoed zijn zich er soms niet van bewust dat een voorlopige koopakte een definitieve verbintenis vormt, met als doel onder andere de verkoper ervan te verzekeren dat de koper zijn kandidatuur niet zal intrekken.

De ondertekening van de authentieke akte volgt gewoonlijk pas vier maanden later, zodat de koper tijd heeft om een lening aan te gaan. Als de bank toch zou weigeren, verliest de koper zijn voorschot en moet hij bovendien registratierechten betalen op vastgoed dat hij nooit zal kopen.

Met een opschortende voorwaarde in de voorlopige koopakte kunnen zulke onaangename verrassingen worden vermeden.

Die clausule zorgt ervoor dat de verkoop nog niet voltrokken is en de toekomst ervan onzeker is, zodat een verkoper bij meerdere biedingen die rond hetzelfde bedrag schommelen, geneigd zal zijn de voorkeur te geven aan de verkoper die geen opschortende voorwaarde eist. De PS beschouwt dat als een ‘pervers effect’ en vraagt daarom opnieuw om de verplichte opname van een opschortende voorwaarde bij de verkoop van alle vastgoed.

Tekst wetsvoorstel:  http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0919/54K0919001.pdf

Bron artikel: Trends; http://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/geen-aankoop-van-vastgoed-zonder-lening-1021-375399.aspx

Advertenties

Woonbonus onveranderd tot 2015

Woonbonus   onveranderd tot 2015

De federale regering zet het fiscale voordeel van de woonbonus om naar een   belastingvermindering. Voor leningen gesloten vóór 2015 is dat een   vermindering tegen het hoogste belastingtarief, vanaf 1 januari 2015 tegen   een vast tarief van 45 procent. De geplande hervorming van het fiscale   voordeel voor woonleningen blijkt uit een amendement op het wetsvoorstel   zesde […]

Lees het volledige artikel hier:

http://www.billionhomes.com/vastgoednieuws/2013/11/13/woonbonus-onveranderd-tot-2015/

Een contract is niet heilig

Indien Partijen in ons land een overeenkomst sluiten zijn ze in principe gehouden de bepaling ervan na te leven. Zo’n overeenkomst is echter niet heilig: de rechter kan bepalingen die sancties bevatten indien één van de partijen haar verplichtingen niet nakomt of gedeeltelijk opzij schuiven. Zo sprak de vrederechter zich onlangs nog uit over een huurovereenkomst waarin voorzien was dat in geval de huurder zijn huurgelden niet stipt naleefde, de ontbinding kon worden gevorderd. Bovendien zou hij dan een schadevergoeding verschuldigd zijn van één jaar huur. Dat dit zo overeengekomen was kon de huurder niet betwisten. Dit stond zwart op wit op papier in een geschrift dat beide partijen getekend hadden. In ons burgerlijk wetboek is evenwel uitdrukkelijk voorzien dat een strafbeding door de rechtbank kan verminderd worden. Een bepaling in een overeenkomst die dit uitsluit is nietig. De vrederechter heeft de feiten beoordeeld en stelde vast dat in het voorliggende geval de achterstallige huur zeer hoog was opgelopen door het stilzitten van de verhuurder. Indien de verhuurder sneller zou zijn overgegaan tot het eisen van achterstallen zouden deze beperkt zijn gebleven. Vermits iedereen een schadebeperkingplicht heeft oordeelde de vrederechter dat het strafbeding diende gehalveerd te worden. Er werd met andere woorden geoordeeld dat 6 maanden vergoeding volstonden. Of hoe geduld aan de dag leggen niet altijd beloond wordt…

uit: CIB Vlaanderen: Vastgoedflitsen
door: Steven Boeynaems, Dilaw Advocaten